Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że zgodnie z § 25 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów – uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego;

2) tereny przemysłowe zakładów pracy przetwórstwa rolno – spożywczego;

3) tereny usług ponadpodstawowych, zgodnie z §26 ww. regulaminu,

Deratyzację przeprowadza się obowiązkowo:

1) w III dekadzie października;

2) w II dekadzie grudnia.

Pomimo powyższych uregulowań prawnych stanowiących prawo miejscowe, deratyzację należy również przeprowadzać  z pominięciem wyżej wskazanych terminów, w sytuacjach tego wymagających. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji spoczywa na właścicielach posesji, zakładów pracy i zarządcach nieruchomości.

Accessibility