W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”, informujemy mieszkańców miasta Zambrów, którzy w dniu 7 kwietnia 2017 r. zostali wylosowani w drodze publicznego losowania Beneficjentów Ostatecznych Projektu, o konieczności zapoznania się z umową, regulującą wzajemne stosunki oraz udział obu Stron w realizacji projektu. Umowy zostaną doręczone na adresy wskazane w deklaracjach uczestnictwa w projekcie, do wszystkich wylosowanych Beneficjentów Ostatecznych.

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie umowy, którą należy następnie dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie, pokój nr 218 (II piętro), w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r. (piątek) do godziny 1530

W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji, Beneficjent otrzyma zawiadomienie o konieczności stawienia się do Urzędu, gdyż nieodebranie korespondencji w terminie umożliwiającym podpisanie umowy, odmowa podpisania umowy czy niedostarczenie umowy w ww. terminie do Urzędu Miasta Zambrów, są jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, a tym samym skutkują skreśleniem z listy Beneficjentów Ostatecznych.

Kontakt:

– Włodzimierz Łąka – naczelnik WRG

e-mail: w.laka@zambrow.pl

tel. 86 271 22 10 wew. 44

– Weronika Zaniewska

e-mail: w.zaniewska@zambrow.pl

tel. 86 271 22 10 wew. 22

Accessibility