Drukuj

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Zambrów

 Na terenie Miasta Zambrów, w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 30 października 2021 r. zostanie przeprowadzona „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji”. Obowiązek inwentaryzacji wynika z Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podlaskiej, zgodnie z uchwałą nr XIX/236/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 08 czerwca 2021 r.

Inwentaryzację źródeł niskiej emisji w terenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta Zambrów. Ankieterzy będą posiadać upoważnienie Burmistrza Miasta Zambrów i identyfikator ze zdjęciem.

W związku z powyższym, proszę mieszkańców miasta o wypełnienie anonimowej ankiety.

Nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!

Ankietę można pobrać również ze strony www.zambrow.pl (zakładka „Mieszkaniec”) i wypełnioną dostarczyć w terminie do 31 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miasta Zambrów  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub wypełnić elektronicznie i przesłać na adres um@zambrow.pl

Jednocześnie informuje, że od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców  nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554).

Deklarację należy złożyć:

 • w przypadku budynków już istniejących w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia obowiązku w życie,
 • w przypadku nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można wypełnić w sposób elektroniczny na stronie www.zone.gunb.gov.pl, przekazać ankieterowi lub pobrać w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 32.

Formularze deklaracji będą również udostępniać pracownicy Urzędu Miasta Zambrów przeprowadzający inwentaryzację.

Informacje w sprawie ankiet i deklaracji dotyczących źródeł ciepła będą udzielane pod numerem telefonu: 086 271 22 10 wew. 27 oraz 604 095 223.

Ankieta dot. inwentaryzacji źródeł ciepła

Ankieta dot. inwentaryzacji źródeł ciepła

deklaracja A-źródła ciepła mieszkalne

deklaracja B-źródła ciepła niemieszkalne

klauzula – deklaracje dotyczące żródeł ciepła

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility