KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Zambrów

 Na terenie Miasta Zambrów, w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 30 października 2021 r. zostanie przeprowadzona „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji”. Obowiązek inwentaryzacji wynika z Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podlaskiej, zgodnie z uchwałą nr XIX/236/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 08 czerwca 2021 r.

Inwentaryzację źródeł niskiej emisji w terenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta Zambrów. Ankieterzy będą posiadać upoważnienie Burmistrza Miasta Zambrów i identyfikator ze zdjęciem.

W związku z powyższym, proszę mieszkańców miasta o wypełnienie anonimowej ankiety.

Nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!

Ankietę można pobrać również ze strony www.zambrow.pl (zakładka „Mieszkaniec”) i wypełnioną dostarczyć w terminie do 31 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miasta Zambrów         ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub wypełnić elektronicznie i przesłać na adres um@zambrow.pl

Jednocześnie informuje, że od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców  nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554).

Deklarację należy złożyć:

  • w przypadku budynków już istniejących w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia obowiązku w życie,
  • w przypadku nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można wypełnić w sposób elektroniczny na stronie www.zone.gunb.gov.pl, przekazać ankieterowi lub pobrać w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 32.

Formularze deklaracji będą również udostępniać pracownicy Urzędu Miasta Zambrów przeprowadzający inwentaryzację.

Informacje w sprawie ankiet i deklaracji dotyczących źródeł ciepła będą udzielane pod numerem telefonu: 086 271 22 10 wew. 27 oraz 604 095 223.

Ankieta dot. inwentaryzacji źródeł ciepła

Ankieta dot. inwentaryzacji źródeł ciepła

deklaracja A-źródła ciepła mieszkalne

deklaracja B-źródła ciepła niemieszkalne

klauzula – deklaracje dotyczące żródeł ciepła

Accessibility