Drukuj

Konkurs “Bliżej niż myślisz”

Konkurs dla każdego

Czy wiesz, że łączna liczba projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w Polsce przekroczyła już 260 tysięcy?

Jeśli nie sięgałeś bezpośrednio po unijne dotacje, ale w jakiś sposób Ty lub Twoi bliscy i znajomi korzystaliście lub korzystacie z tego, co z nich powstało, to konkurs „Bliżej, niż myślisz!” jest właśnie dla Ciebie!

Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz! Rozejrzyj się, nagraj krótki amatorski filmik i pokaż nam, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Możesz nam też opowiedzieć swoją historię o tym, co środki unijne zmieniły w Twoim życiu, pracy, nauce lub czasie wolnym.

Jeśli potrzebujesz podpowiedzi, gdzie i jak znaleźć projekt dofinansowany z UE, zajrzyj do naszej zakładki “Przykłady projektów”

Co musisz zrobić?

Zapoznaj się  z Regulaminem konkursu i prześlij nam krótki film (maksymalna wielkość 100 MB) poprzez formularz zamieszczony na tej stronie. Formularz pojawi się po kliknięciu na niebieskie pole „Zgłoś filmik do konkursu”.

Nagrody

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

Nagroda Główna – 5 tys. zł

II miejsce – 3 tys. zł

III miejsce – 2 tys. zł

Termin zgłoszeń mija 10 września. Wyniki konkursu poznamy 27 września na stronie dniotwarte.eu!

Czekamy na Twój film! *

*Jeden Uczestnik może zgłosić jeden film konkursowy.

UWAGA: zmiana regulaminu (z 3 września 2020 r.)

Zmianie uległa treść pkt. D. 6, tj.:

 • usunięty został zapis: Ponadto wypełniony i podpisany przez Uczestnika Formularz w formie skanu należy przesłać na adres e-mail Organizatora- dniotwarte@mfipr.gov.pl.
 • nowe brzmienie: Warunkiem uczestnictwa w Etapie Zgłoszeniowym jest przesłanie Filmu, w formacie mp4 o maksymalnej wielkości 100 MB poprzez Formularz dostępny na Stronie Internetowej. Osoba przesyłająca Film oraz wypełniająca formularz elektroniczny zgłasza swój udział w Konkursie i staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnik”).

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu “Bliżej niż myślisz”

Regulamin konkursu – aktualizacja z 3 września 2020 r.198.48 KB

Oświadczenie do odbioru nagrody222.18 KB

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility