Drukuj

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

1. Informacje dotyczące zatrudnienia

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat
 3. Miejsce wykonywania pracy (nazwa i adres instytucji kultury): Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

2. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

 1. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykształcenie wyższe;

3) staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem działalności kulturalnej lub co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;

4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora instytucji kultury;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

2) wykształcenie podyplomowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury;

3) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

4) praktyczna znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office;

5) prawo jazdy kat.B;

6) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista.

3. Przygotowanie oferty

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemny wniosek uzasadniający przystąpienie do konkursu stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przez okres 5 lat;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg pracy zawodowej, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora instytucji kultury;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1,2 i 3 oraz wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata.

4. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją

 1. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Miasta Zambrów, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 pok. 225

w terminie do 11.05.2018r. do godz. 15.00

z dopiskiem na kopercie:

“Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”.

 1. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów.
 2. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

5. Informacje dodatkowe

 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Zambrów powoła Komisję Konkursową.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i etap II – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i zakończenia postępowania konkursowego – w ciągu 10 dni po upływie terminu składania wniosków,
 5. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 222, tel. 86-271 22 10 w. 21.
 6. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 7. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility