Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

1. Informacje dotyczące zatrudnienia

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat
 3. Miejsce wykonywania pracy (nazwa i adres instytucji kultury): Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

2. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

 1. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykształcenie wyższe;

3) staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem działalności kulturalnej lub co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;

4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora instytucji kultury;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

2) wykształcenie podyplomowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury;

3) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

4) praktyczna znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office;

5) prawo jazdy kat.B;

6) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista.

3. Przygotowanie oferty

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemny wniosek uzasadniający przystąpienie do konkursu stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przez okres 5 lat;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg pracy zawodowej, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora instytucji kultury;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1,2 i 3 oraz wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata.

4. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją

 1. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Miasta Zambrów, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 pok. 225

w terminie do 11.05.2018r. do godz. 15.00

z dopiskiem na kopercie:

“Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”.

 1. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów.
 2. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

5. Informacje dodatkowe

 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Zambrów powoła Komisję Konkursową.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i etap II – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i zakończenia postępowania konkursowego – w ciągu 10 dni po upływie terminu składania wniosków,
 5. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 222, tel. 86-271 22 10 w. 21.
 6. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 7. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

 

Accessibility