Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 63 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie.0050. .2018.2018-02-19

Accessibility