Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) zarządzam co następuje:

 § 1 

  • Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

  • Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 63  ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie konkurs SP4

Accessibility