Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 1600)  oraz z warunkami i trybem finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów, które przyjęte zostały uchwałą Nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i przyznanie w 2018 r. dotacji z budżetu Miasta Zambrów klubom sportowym określonym w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.

Rodzaj zadania

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2018 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

WSPÓŁZAWODNICTWO POMIĘDZY ZAWODNIKAMI UCZESTNICZĄCYMI W TRENINGACH I ROZGRYWKACH LIGOWYCH POWYŻEJ IV LIGI.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku.

 1. Na realizację ww. zadania z zakresu wspierania sportu przez Miasto Zambrów, przeznacza się kwotę
  400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
 2. Podaje się do wiadomości, iż na realizację zadania obejmującego rozwój sportu przeznaczono kwotę:

            – w roku 2017 – 400 000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych).

Termin i warunki składania ofert

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów-……….…………………….” (przedmiot projektu)

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).

Termin składania ofert upływa 09.02.2018 r.

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 2. Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 230 lub
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów http://um.zambrow.bip-gov.info.pl.
 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 4. Do oferty należy dołączyć licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji
  w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
 3. Przy rozpatrywaniu ocen Komisja Konkursowa:
 • dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikację osób, przy udziale których podmiot uprawiony ma realizować zadanie;
 • dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny poszczególnych kryteriów w skali 0 – 10 pkt.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania realizowane w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu MPiPS, o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

Zasady udzielenia dotacji

 1. Dotacja udzielana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i może obejmować do 80 % ogółu kosztów projektu.
 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa
  w §2 pkt.2 uchwały nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22.02.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów i nie może być przeznaczona na inne cele niż określone w umowie o dofinansowanie.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • złożone po terminie,
 • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony,
 • niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Uwagi

 1. Klub przystępujący do naboru ma obowiązek złożyć oprócz wypełnionego formularza wniosku
  o udzielenie dotacji wspierającej realizację projektu odpowiednie załączniki wymienione na stronie końcowej formularza.
 2. Wniosek oraz załączniki muszą być ponumerowane i spięte.

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Accessibility