Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz.1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 1600) oraz z warunkami i trybem finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów, które przyjęte zostały uchwałą Nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i przyznanie w 2018 r. dotacji z budżetu Miasta Zambrów klubom sportowym określonym w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.

Rodzaj zadania

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2018 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY UCZESTNICZĄCY W CYKLU SYSTEMOWYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH POWYŻEJ IV LIGI, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE MIASTA ZAMBRÓW.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku.

 1. Na realizację ww. zadania z zakresu wspierania sportu przez Miasto Zambrów, przeznacza się kwotę
  150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 2. Podaje się do wiadomości, iż na realizację zadania obejmującego rozwój sportu przeznaczono kwotę:
 • w roku 2017 – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin i warunki składania ofert

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów-……….…………………….……….” (przedmiot projektu)

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).Termin składania ofert upływa 09.02.2018 r.

2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1300).

3. Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 230 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów http://um.zambrow.bip-gov.info.pl.

4. Do oferty należy dołączyć licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości    (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
 3. Przy rozpatrywaniu ocen Komisja Konkursowa:
 • dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikację osób, przy udziale których podmiot uprawiony ma realizować zadanie;
 • dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny poszczególnych kryteriów w skali 0 – 10 pkt.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu MPiPS, o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

Zasady udzielenia dotacji

 1. Dotacja udzielana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i może obejmować do 80 % ogółu kosztów projektu.
 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa
  w uchwale nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22.02.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów i może być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

3.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować    zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone po terminie,
 • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony,
 • niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Uwagi

 1. Klub przystępujący do naboru ma obowiązek złożyć oprócz wypełnionego formularza wniosku
  o udzielenie dotacji wspierającej realizację projektu odpowiednie załączniki wymienione na stronie końcowej formularza.
 2. Wniosek oraz załączniki muszą być ponumerowane i spięte.

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Accessibility