Konkursie ofert w ramach programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Tryb i terminarz wyboru ofert

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 30 września 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu

Program Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021

Załacznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego w ramach Programu w roku 2020.

Załacznik nr 2 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego w ramach Programu w roku 2021.

Załącznik do ogłoszenia o konkursie – wykaz usług

Załącznik nr 3 – Wzór sprawozdania z realizacji Programu

Załącznik nr 4 – Wzór karty zgłoszenia do Programu

Załącznik nr 5 – Wzór karty realizacji Programu

Załącznik nr 6 – Wzór karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny

Dodatkowa Informacja do załącznika nr 6 – Wzoru karty pomiaru niezależności funkcjowanej

Wzór umowy w ramach programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2

źródło: www.gov.pl

Accessibility