Drukuj

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych  z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2018 roku.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 – 2018, który przyjęty został uchwałą Nr 165/XXXII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października 2013 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2018 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie działań na rzecz promocji wolontariatu.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe;
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami.

     4. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rodzaje zadań

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2018 w zakresie następującego zadania:

PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU W ŚRODOWISKU LOKALNYM  

*WSPIERANIE DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH W OBSZARZE ŻYCIA SPOŁECZNEGO, EDUKACJI GLOBALNEJ I NIEFORMALNEJ

*PROPAGOWANIE IDEI PARTNERSTWA NA LINII PLACÓWKA OŚWIATOWA – SAMORZĄD LOKALNY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

POPRZEZ ŚRODOWISKOWY WOLONTARIAT AKCYJNY, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych
  i kulturalnych.
 2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku.

 1. Na realizację zadania obejmującego działania na rzecz organizacji i promocji wolontariatu przeznacza się kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
 2. Podaje się do wiadomości, iż wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań z zakresu organizacji i promocji wolontariatu wynosiła w 2017 – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Termin i warunki składania ofert.

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu działań na rzecz organizacji i promocji wolontariatu

              …………………………………………………………………………………………………………………………….”

                                                                                                                     / rodzaj zadania /

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).

Termin składania ofert mija 09.02.2018 r.

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 2. Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 230 lub
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oraz nazwiska i stanowiska osób upoważnionych do zawierania umów,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • aktualny statut (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonych za zgodność
z oryginałem.

     4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

    5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości          (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 16.02.2018 r.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
 • dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
 • dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
  w realizacji do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
  z innych źródeł na realizację zadania;
 • uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny poszczególnych kryteriów w skali 0 – 10 pkt.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu MPiPS, o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

 1. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie następuje zgodnie z art. 16 ustawy wymienionej w pkt I.1 niniejszego ogłoszenia oraz innych stosownych przepisów.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 3. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego
  w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility