L sesja Rady Miasta Zambrów 24 października 2023 r. (wtorek)


 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 24 października 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się L sesja Rady Miasta Zambrów w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p.214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok;
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów;
  c) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
  d) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych;
  e) uchylenia uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych;
  f) uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  g) Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  h) wyboru ławników.
 7. Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 2023/2024.
 8. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2023 r.
 10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2023 r.
 11. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.


Burmistrz Miasta   
Kazimierz Dąbrowski

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility