LI sesja Rady Miasta Zambrów 28 listopada 2023 r. (wtorek)


OGŁOSZENIE

      Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się LI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.
  b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej
  i Papieża Jana Pawła II;
  c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
  d) wieloletniego programu osłonowego Miasta Zambrów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024 – 2028.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility