LII sesja Rady Miasta Zambrów 28 grudnia 2023 r. (czwartek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1200 odbędzie się LII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2030
  2) uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2024 r. w tym:
            a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta;
            b) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady;
            c) przedstawienie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
            d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej;
            e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
   3) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.;
   4) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic: 71 Pułku Piechoty i Prymasa Stefana Wyszyńskiego;
   5) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi;
   6) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility