LIII sesja Rady Miasta Zambrów 23 stycznia 2023 r. (wtorek)


          Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  23 stycznia 2024 r. (wtorek)o godz. 1200 odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.;
  b) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zambrów;
  c) udzielenia dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  d) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  e) zawarcia porozumienia o powierzeniu przez Miasto Zambrów Gminie Białystok zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania;
  f) zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Zambrów;
  g) określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  h) Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19 na 2024 rok;
  i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2024 r.;
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2023 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19 w  2023 roku.
 9. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Accessibility