LIV sesja Rady Miasta Zambrów 27 lutego 2024 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.;
  b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek;
  d) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zambrów;
  e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2024;
  f) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2024 r.
 7. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów za rok 2023.
 9. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility