Zambrów, 12. 07. 2021 r.

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów
Ogłoszenie Nr 210.2.2021

Zambrów, 12. 07. 2021 r.

I. Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

II. Stanowisko: inspektor w Biurze Promocji Miasta, zatrudnienie – pełny etat.

III. Wymagania wobec kandydata

 1. Wymagania niezbędne
  1) obywatelstwo polskie
  2) wykształcenie wyższe,
  3) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
  4) umiejętność programowania graficznego,
  5) umiejętność umieszczania informacji w WordPresse-ie,
  6) umiejętność redagowania artykułów i informacji promocyjnych,
  7) umiejętność organizacji konferencji prasowych,
  8) umiejętność przeprowadzani i udzielania wywiadów,
  9) umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych,
  10) umiejętność obsługi aparatu lustrzanego,
  11) kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni
  praw publicznych,
  12) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  13) kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię.
 2. Wymagania dodatkowe
  1) minimum 2 lata doświadczenia w pracy w administracji,
  2) ogólna znajomość projektów unijnych i programów rządowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego,
  3) umiejętność pracy pod presją czasu,
  4) dyspozycyjność (zgodnie z zapotrzebowaniem praca w godzinach popołudniowych, w dni wolne, niedziele i święta),
  5) kreatywność i odpowiedzialność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Zambrowie.
 2. Prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za granicą.
 3. Przygotowywanie materiałów do publikacji promocyjnych Miasta np. informatorów, folderów, albumów, prezentacji multimedialnych.
 4. Współpraca z mediami (radio, telewizja, prasa, portale internetowe) i redakcjami pism regionalnych.
 5. Organizacja konferencji prasowych.
 6. Udział w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi oraz przedstawicielami firm zainteresowanych inwestowaniem lub nawiązaniem współpracy z Miastem.
 7. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Pracodawców działającym na terenie Zambrowa.
 8. Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej Miasta.
 9. Współpraca z jednostkami samorządowymi i urzędami centralnymi,
 10. Udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych, programów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji Miasta Zambrowa.
 11. Przygotowywanie oferty inwestycyjnej Miasta.
 12. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego Monitora Zambrowskiego.
 13. Współorganizacja uroczystości miejskich, imprez kulturalnych i sportowych..

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Wyjazdy na teren miasta,
 3. Niezbędna duża samodzielność, zaradność, odpowiedzialność.

IV b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zambrów wynosił więcej niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty

 1. Należy złożyć:
  1) życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*,
  2) list motywacyjny,
  3) oświadczenie, że jest obywatelem polskim,
  4) oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5) oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Biurze Promocji Urzędu Miasta Zambrów,
  7) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
  8) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222).
 2. Dokumenty wymienione w pkt. 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata.
  1. Kopie dokumentów wymienionych w pkt. 6 muszą być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt V należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój 225, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 14.30 w zamkniętej kopercie koniecznie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze Or.210.2.2021 ”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

(-) Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

*) Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z kandydatem.

Accessibility