Nabór wniosków do programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów wymiany starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowe niskoemisyjne, proekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Zambrów. Dotacja polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o dotację:

Termin i miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Miasta Zambrów pok. 225 lub listownie w terminie do 7 czerwca 2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).

Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta na udzielenie dotacji: 100 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji jaka może być udzielona na dofinansowanie jednego zadania: 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł brutto.

Wykaz dokumentów do wniosku o udzielenie dotacji:

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;

Zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na realizację zadania*;

Kopia (aktualnego na dzień składania wniosku) orzeczenia o niepełnosprawności*;

Kopia Karty Dużej Rodziny lub karta Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+, lub zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze w jednym z programów*;

Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej*;

Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa (gdy strona działa przez pełnomocnika)*.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zambrów.

Kryteria wyboru**:

Kryterium dochodowe – za kryterium dochodowe uznaje się średni miesięczny dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe
w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Kryteria społeczne:

W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa wnioskodawca we wniosku o udzielenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania, niespełniający wymogów formalnych, o których mowa w ogłoszeniu i nieuzupełniony
w ustalonym terminie, zostanie odrzucony.

Wnioskodawcę, którego wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji zawiadamia się pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

O przyczynach odrzucenia wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz w siedzibie UM Zambrów przy ul. Fabrycznej 3, pok. 337 lub 340. Szczegółowe informacje pod numerem kontaktowym: 86 271 22 10 wew. 47 lub 43.


* jeśli dotyczy
** maksymalnie można otrzymać 5 pkt.

Accessibility