Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o  II naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2018 na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Zambrów Nr 198/XXX/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Zambrów informuje:

1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie: do dnia 13.06.2018 r.:

 • w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój nr 225, w godzinach pracy urzędu, tj 7.30 – 15.30,
 • pocztą na adres : Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (liczy się data wpływu do urzędu)
 • drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: um@zambrow.pl

2. Na udzielenie dotacji przewidziano kwotę w wysokości: 18 000 zł.

3. Maksymalna wysokość dotacji: do 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 18 000 zł brutto.

4. Dotacja może zostać udzielona stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym ROD na obszarze miasta Zambrów, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2017, poz. 2176), które realizować będą przedsięwzięcia polegające na: budowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej mającej na celu poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

5. Wniosek o dotację sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Ustalone kryteria oceny formalnej:

 • przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być zlokalizowana na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Zambrów.
 • wnioskodawca jest podmiotem wymienionym w pkt 3 niniejszego ogłoszenia,
 • wnioskodawca dysponuje prawem do terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie,
 • wnioskodawca zapewnia wkład własny w finansowaniu przedsięwzięciu, w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych,
 • wniosek został złożony w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
 • przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub przygotuje nowe działki.

7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków kryterium formalnych oceny wniosku powoduje odrzucenie wniosku bez dokonania oceny merytorycznej.

8. Ustalone kryteria oceny merytorycznej:

 • Powierzchnia ROD – waga 80 pkt.
 • Zwiększenie deklarowanego wkładu własnego (powyżej 25%) – waga 20 pkt.

9. Sposób oceny merytorycznej wniosków i ustalenie listy rankingowej projektów:

 • Ocena wniosków odbędzie się oddzielnie dla każdego kryterium.
 • Wnioskom za kryteria oceny określone w pkt 7 lit. „a”, „b” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :

wielkość wniosku badanego

————————————  x  maksymalna liczba punktów dla danego kryterium

najwyższa wielkość ze złożonych wniosków

 • Wyliczone w ten sposób punkty zostaną zsumowane.
 • Lista rankingowa projektów zostanie utworzona w kolejności od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta na ten cel.
 • Jeżeli łączna kwota wszystkich wniosków przekroczy 18 000 zł, to przydzielone dotacje będą ograniczone do kwoty łącznej 18 000 zł proporcjonalnie do przyznanych punktów.

10. Wnioskodawcy o wynikach oceny wniosków zostaną poinformowani pisemnie. Lista rankingowa ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Wnioskodawcy są zobowiązani do wyłonienia wykonawcy z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wniosek

Accessibility