Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania w rejonie ulic Białostocka i Papieża Jana Pawła II


Zambrów, 2024-04-17

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Zambrów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów uchwały Nr 334/LV/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II w części obejmującej obszar oznaczony symbolem U.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Składający wniosek do projektu zmiany planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub w sekretariacie – pokój nr 225 lub w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@zambrow.pl, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku dostępny jest na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zambrów pod adresem +https://zambrow.pl/mieszkaniec/formularze-do-pobrania/gospodarka-przestrzenna-i-architektura/

BURMISTRZ MIASTA

(-) mgr Kazimierz Dąbrowski

Accessibility