OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1496) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, w dniu 16 lutego 2018 r. wydał decyzję znak: AB-II.7821.37.2017.AG,

uchylającą w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzję Starosty Zambrowskiego z dnia 8 listopada 2017 r., znak: AB.6740.2.8.2014, udzielającą Burmistrzowi Miasta Zambrów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulic 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w Zambrowie wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w:

  • Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. 127,
  • Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 123.

Powyższa decyzja Wojewody Podlaskiego jest decyzją ostateczną. Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), doręczenie decyzji przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Magda Leonowicz

Kierownik Oddziału

w Wydziale Architektury i Budownictwa

Accessibility