OGŁOSZENIE

            Burmistrz Miasta Zambrów podaje do publicznej wiadomości, że posiada do zbycia z przeznaczeniem do przesadzenia 97 sztuk krzewów ozdobnych iglastych –tuja „smaragd” usytuowanych na działce nr 1683/5 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie.

 

Osoby zainteresowane nabyciem powinny złożyć oferty na piśmie z podaniem nazwiska, imienia oraz adresu zamieszkania, wysokości oferowanej ceny wraz z dołączonym dowodem wpłaty  kaucji w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 09.04.2018 roku do godz. 900.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2018 roku w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 godz. 915.

Zabranie krzewów oraz uporządkowanie terenu powinno nastąpić w terminie do dnia 30.04.2018 roku.

Wpłacona kaucja zostanie zwrócona osobie, której oferta zostanie wybrana po zabraniu krzewów i uporządkowaniu terenu.

Pozostałym oferentom wpłacona kaucja zostanie zwrócona po rozpatrzeniu ofert.

W przypadku, gdy zabranie krzewów i uporządkowanie terenu nie nastąpi
w wyznaczonym terminie, wpłacona kaucja ulega przepadkowi bez żadnych zobowiązań na rzecz wpłacającego.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 209
w godzinach 730 – 1530.

Accessibility