OGŁOSZENIE

            Burmistrz Miasta Zambrów podaje do publicznej wiadomości, że posiada do zbycia z przeznaczeniem do rozbiórki ogrodzenie murowane o długości 33,5 m
z kamienia łamanego na fundamencie betonowym z przęsłami ze sztachet drewnianych usytuowane na działce nr 1683/3 i ogrodzenie z siatki handlowej metalowej o długości 58,0 m usytuowane na działce nr 1683/5 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie.

 

Osoby zainteresowane nabyciem powinny złożyć oferty na piśmie z podaniem nazwiska, imienia oraz adresu zamieszkania, wysokości oferowanej ceny wraz z dołączonym dowodem wpłaty kaucji w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 09.04.2018 roku do godz. 900.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 09.04.2018 roku w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 godz. 915.

Rozbiórka ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu powinno nastąpić w terminie do dnia 30.04.2018roku.

Wpłacona kaucja zostanie zwrócona osobie, której oferta zostanie wybrana po dokonaniu rozbiórki i uporządkowaniu terenu.

Pozostałym oferentom wpłacona kaucja zostanie zwrócona po rozpatrzeniu ofert.

W przypadku, gdy rozbiórka ogrodzenia i uporządkowanie terenu nie nastąpi
w wyznaczonym terminie, wpłacona kaucja ulega przepadkowi bez żadnych zobowiązań na rzecz wpłacającego.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 209
w godzinach 730 – 1530.

Accessibility