Drukuj

Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok

§ 1. Oferty mogą być składane przez podmioty, które spełniają następujące warunki:
1) wykonują działalność leczniczą, o której mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm. );
2) zapewnią pełny zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu;
3) posiadają miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie Zambrowa;
4) dysponują uprawnionym personelem i sprzętem niezbędnym do wykonania zadań określonych w Programie.
§ 2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) rehabilitacji leczniczej obejmującej:
a) porady lekarskie,
b) kinezyterapię,
c) fizykoterapię,
d) masaż,
e) krioterapię,
f) elektrolecznictwo,
g) leczenie polem elektromagnetycznym,
h) światłolecznictwo,
i) ciepłolecznictwo,
j) hydroterapię;
2) rehabilitacji po COVID-19 obejmującej:
a) kwalifikację do Programu przeprowadzoną przez fizjoterapeutę w oparciu o objawy kliniczne, bez konieczności wykonywania badań laboratoryjnych,
b) rehabilitację oddechową wykonywaną samodzielnie oraz prowadzoną indywidualnie lub grupowo pod nadzorem fizjoterapeuty, która zgodnie z Rekomendacją Nr 1/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19 obejmuje następujące ćwiczenia:
– trening mięśni oddechowych – na urządzeniach oporowych (zastawka z dociskiem sprężynowym) ewentualnie trenażerze oddechowym – 3 serie po 10 oddechów przy 60% maksymalnego ciśnienia wydechowego w ustach, z okresem odpoczynku 1 minuty między seriami,
– ćwiczenia kaszlu – 3 serie po 10 aktywnych kaszlnięć,
– trening przepony – do 30 dobrowolnych skurczów przepony w pozycji leżącej, z ciężarem 1-3 kg na przedniej ścianie jamy brzusznej (w celu zapobieżenia obniżeniu przepony),
– ćwiczenia rozciągające – w pozycji leżącej lub bocznej z ugiętymi kolanami pacjent zgina ręce, prostuje poziomo, w odwodzeniu i w rotacji na zewnątrz,
Id: AC1EC35F-0585-4A03-9B5E-B0060BC3AD54. Podpisany Strona 2
c) zabiegi inhalacji,
d) edukację pacjenta w zakresie radzenia sobie z dokuczliwymi objawami związanymi z COVID-19, w tym prowadzenie rehabilitacji oddechowej wykonywanej samodzielnie w warunkach domowych; (program edukacji może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia zdrowotne zgłaszane przez pacjentów),
e) zaopatrzenie pacjentów w broszury informacyjne opracowane przez Światowa Organizację Zdrowia WHO “Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”.
§ 3. Dopuszcza się składanie ofert na realizację poszczególnych części Programu.
§ 4. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych określona jest w uchwale Nr 187/XXXII/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok.
§ 5. Termin realizacji programu ustala się od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 6. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych objętych niniejszym programem są mieszkańcy miasta Zambrów:
1) posiadający skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza innej specjalności nadzorującego proces leczenia;
2) zakwalifikowani przez fizjoterapeutę na rehabilitację po COVID-19.
§ 7. 1. Warunki realizacji zadania:
1) świadczenia zdrowotne muszą być realizowane wyłącznie na terenie Miasta Zambrów;
2) świadczenia rehabilitacji leczniczej powinny być prowadzone przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 18.00;
3) świadczenia rehabilitacji po COVID-19 powinny być prowadzone przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 13.00; cykl rehabilitacji dla 1 osoby obejmuje zajęcia edukacyjne oraz ćwiczenia i zabiegi wykonywane 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie przez okres 1 miesiąca;
2. Do zadań realizatora będzie należało:
1) przeprowadzenie kwalifikacji do świadczeń w oparciu o skierowania od lekarza lub kwalifikację fizjoterapeuty;
2) przeprowadzenie rehabilitacji (indywidualnie dobranej dla każdego uczestnika);
3) prowadzenie indywidualnych kartotek uczestników;
4) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych;
5) prawidłowe i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego.
3. Realizator Programu przez cały okres trwania programu będzie dysponował personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń w ramach zadania.
4. Realizator Programu przez cały okres trwania programu będzie dysponował odpowiednim lokalem wyposażonym w sprzęt medyczny, niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
§ 8. 1. Do oferty zgodnej z Załącznikiem Nr 2 należy dołączyć:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
3) aktualną polisę ubezpieczeniową.
2. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
§ 9. 1. Przy rozpatrywaniu ofert kryterium będzie:
1) w przypadku rehabilitacji leczniczej – cena za poradę lekarską i poszczególne świadczenia rehabilitacyjne;
Id: AC1EC35F-0585-4A03-9B5E-B0060BC3AD54. Podpisany Strona 3
2) w przypadku rehabilitacji po COVID-19 – cena za osobodzień obejmująca realizację świadczeń określonych w § 2 pkt 2 dla 1 pacjenta przez 4 godziny dziennie.
2. Otwarcia oraz oceny ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza.
3. Komisja przedstawi Burmistrzowi propozycję dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Burmistrz zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§ 10. 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia na 2022 rok” w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Zambrów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 15.00.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Zambrów.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, pok. 214.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
5. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
6. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
§ 11. 1. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.zambrow.pl.
2. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 12. Na realizację świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5.
§ 13. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie.

Zarzadzenie 5

187-xxxii-2021-Program poprawy zdrowia-2022.pdf

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility