Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok

§ 1. Oferty mogą być składane przez podmioty, które spełniają następujące warunki:
1) wykonują działalność leczniczą, o której mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm. );
2) zapewnią pełny zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu;
3) posiadają miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie Zambrowa;
4) dysponują uprawnionym personelem i sprzętem niezbędnym do wykonania zadań określonych w Programie.
§ 2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) rehabilitacji leczniczej obejmującej:
a) porady lekarskie,
b) kinezyterapię,
c) fizykoterapię,
d) masaż,
e) krioterapię,
f) elektrolecznictwo,
g) leczenie polem elektromagnetycznym,
h) światłolecznictwo,
i) ciepłolecznictwo,
j) hydroterapię;
2) rehabilitacji po COVID-19 obejmującej:
a) kwalifikację do Programu przeprowadzoną przez fizjoterapeutę w oparciu o objawy kliniczne, bez konieczności wykonywania badań laboratoryjnych,
b) rehabilitację oddechową wykonywaną samodzielnie oraz prowadzoną indywidualnie lub grupowo pod nadzorem fizjoterapeuty, która zgodnie z Rekomendacją Nr 1/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19 obejmuje następujące ćwiczenia:
– trening mięśni oddechowych – na urządzeniach oporowych (zastawka z dociskiem sprężynowym) ewentualnie trenażerze oddechowym – 3 serie po 10 oddechów przy 60% maksymalnego ciśnienia wydechowego w ustach, z okresem odpoczynku 1 minuty między seriami,
– ćwiczenia kaszlu – 3 serie po 10 aktywnych kaszlnięć,
– trening przepony – do 30 dobrowolnych skurczów przepony w pozycji leżącej, z ciężarem 1-3 kg na przedniej ścianie jamy brzusznej (w celu zapobieżenia obniżeniu przepony),
– ćwiczenia rozciągające – w pozycji leżącej lub bocznej z ugiętymi kolanami pacjent zgina ręce, prostuje poziomo, w odwodzeniu i w rotacji na zewnątrz,
Id: AC1EC35F-0585-4A03-9B5E-B0060BC3AD54. Podpisany Strona 2
c) zabiegi inhalacji,
d) edukację pacjenta w zakresie radzenia sobie z dokuczliwymi objawami związanymi z COVID-19, w tym prowadzenie rehabilitacji oddechowej wykonywanej samodzielnie w warunkach domowych; (program edukacji może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia zdrowotne zgłaszane przez pacjentów),
e) zaopatrzenie pacjentów w broszury informacyjne opracowane przez Światowa Organizację Zdrowia WHO “Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”.
§ 3. Dopuszcza się składanie ofert na realizację poszczególnych części Programu.
§ 4. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych określona jest w uchwale Nr 187/XXXII/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok.
§ 5. Termin realizacji programu ustala się od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 6. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych objętych niniejszym programem są mieszkańcy miasta Zambrów:
1) posiadający skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza innej specjalności nadzorującego proces leczenia;
2) zakwalifikowani przez fizjoterapeutę na rehabilitację po COVID-19.
§ 7. 1. Warunki realizacji zadania:
1) świadczenia zdrowotne muszą być realizowane wyłącznie na terenie Miasta Zambrów;
2) świadczenia rehabilitacji leczniczej powinny być prowadzone przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 18.00;
3) świadczenia rehabilitacji po COVID-19 powinny być prowadzone przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 13.00; cykl rehabilitacji dla 1 osoby obejmuje zajęcia edukacyjne oraz ćwiczenia i zabiegi wykonywane 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie przez okres 1 miesiąca;
2. Do zadań realizatora będzie należało:
1) przeprowadzenie kwalifikacji do świadczeń w oparciu o skierowania od lekarza lub kwalifikację fizjoterapeuty;
2) przeprowadzenie rehabilitacji (indywidualnie dobranej dla każdego uczestnika);
3) prowadzenie indywidualnych kartotek uczestników;
4) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych;
5) prawidłowe i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego.
3. Realizator Programu przez cały okres trwania programu będzie dysponował personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń w ramach zadania.
4. Realizator Programu przez cały okres trwania programu będzie dysponował odpowiednim lokalem wyposażonym w sprzęt medyczny, niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
§ 8. 1. Do oferty zgodnej z Załącznikiem Nr 2 należy dołączyć:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
3) aktualną polisę ubezpieczeniową.
2. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
§ 9. 1. Przy rozpatrywaniu ofert kryterium będzie:
1) w przypadku rehabilitacji leczniczej – cena za poradę lekarską i poszczególne świadczenia rehabilitacyjne;
Id: AC1EC35F-0585-4A03-9B5E-B0060BC3AD54. Podpisany Strona 3
2) w przypadku rehabilitacji po COVID-19 – cena za osobodzień obejmująca realizację świadczeń określonych w § 2 pkt 2 dla 1 pacjenta przez 4 godziny dziennie.
2. Otwarcia oraz oceny ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza.
3. Komisja przedstawi Burmistrzowi propozycję dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Burmistrz zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§ 10. 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia na 2022 rok” w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Zambrów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 15.00.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Zambrów.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, pok. 214.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
5. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
6. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
§ 11. 1. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.zambrow.pl.
2. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 12. Na realizację świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5.
§ 13. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie.

Zarzadzenie 5

187-xxxii-2021-Program poprawy zdrowia-2022.pdf

Accessibility