Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021  Burmistrz Miasta Zambrów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w  ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Zambrów spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r.

I. Wymagania dla kandydatów na rachmistrzów:

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich
 • cieszących się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie będących skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • Wszyscy kandydaci na rachmistrza spisowego są zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu zdalnym zakończonym egzaminem.
 • Kandydaci, którzy uzyskają najwięcej punktów z testu egzaminacyjnego zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.
 • Przewiduje się wyłonienie 9 rachmistrzów spisowych, z którymi zostanie podpisana umowa zlecenia do wykonywania czynności spisowych na terenie miasta Zambrów przy użyciu urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia  spisu /interaktywną aplikację formularzową/. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

III. Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021r.

IV. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego,
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań, itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego (zał. nr 1),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
 • informację dotyczącą przetwarzania danych RODO (zał. nr 2).

VI. Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
 2. osobiście w kopercie z napisem “Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP2021” w godzinach pracy Urzędu Miasta Zambrów,
 3. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@zambrow.pl,
 4. poprzez platformę ePUAP – nr skrzynki: ESP ePUAP/7380 qgmefv/Skrytka ESP,
 5. za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres: Urząd Miasta Zambrów, 18-300 Zambrów ,  ul. Fabryczna 3.

    2.  O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

   3. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Zambrowie pok. 227 – nr tel. 086/271 22 10 wgodz.  800 _ 1400.

Accessibility