Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów
Ogłoszenie Nr 210.3.2021

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300  Zambrów

II. Stanowisko: inspektor  ds. planowania przestrzennego i architektury,   zatrudnienie – pełny etat,

III.   Wymagania wobec kandydata

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe –  architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Znajomość ustaw:
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Uczestniczenie w zakresie zleconym przez przełożonego w prowadzonych postępowaniach w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Uczestniczenie w zakresie zleconym przez przełożonego w pracach dotyczących opracowywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania wyrysów-wypisów z tych planów.
 4. Dokonywanie rejestracji graficznej w decyzji na mapie cyfrowej w dostępnych w Wydziale programach komputerowych.

IV a.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca siedząca,
 2. Wyjścia na teren miasta,
 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Niezbędna duża samodzielność, zaradność,  odpowiedzialność.

IV b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zambrów  wynosił więcej niż  6 %

V. Wymagane dokumenty

 1. Należy złożyć:
 • życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222).
 1. Dokumenty wymienione w pkt. 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem
 2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt. 6  muszą być przez   kandydata  potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt V należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów  lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pokój 225,  w terminie  do 10 sierpnia 2021 r. do godz.  30   w zamkniętej kopercie koniecznie z adnotacją  „Nabór na stanowisko urzędnicze Or.210.3.2021”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych

 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.

Do pobrania:kwestionariusz-osobowy

Accessibility