Drukuj

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów
Ogłoszenie Nr 210.3.2021

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300  Zambrów

II. Stanowisko: inspektor  ds. planowania przestrzennego i architektury,   zatrudnienie – pełny etat,

III.   Wymagania wobec kandydata

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe –  architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Znajomość ustaw:
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Uczestniczenie w zakresie zleconym przez przełożonego w prowadzonych postępowaniach w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Uczestniczenie w zakresie zleconym przez przełożonego w pracach dotyczących opracowywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania wyrysów-wypisów z tych planów.
 4. Dokonywanie rejestracji graficznej w decyzji na mapie cyfrowej w dostępnych w Wydziale programach komputerowych.

IV a.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca siedząca,
 2. Wyjścia na teren miasta,
 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Niezbędna duża samodzielność, zaradność,  odpowiedzialność.

IV b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zambrów  wynosił więcej niż  6 %

V. Wymagane dokumenty

 1. Należy złożyć:
 • życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222).
 1. Dokumenty wymienione w pkt. 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem
 2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt. 6  muszą być przez   kandydata  potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt V należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów  lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pokój 225,  w terminie  do 10 sierpnia 2021 r. do godz.  30   w zamkniętej kopercie koniecznie z adnotacją  „Nabór na stanowisko urzędnicze Or.210.3.2021”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych

 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.

Do pobrania:kwestionariusz-osobowy

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility