Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów
Ogłoszenie Nr 210. 2.2021

  I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300  Zambrów

II. Stanowisko: inspektor  w Biurze Promocji Miasta,   zatrudnienie – pełny etat,

III.   Wymagania wobec kandydata

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • umiejętność programowania graficznego,
 • umiejętność umieszczania informacji w WordPresse-ie,
 • umiejętność redagowania artykułów i informacji promocyjnych,
 • umiejętność organizacji konferencji prasowych,
 • umiejętność przeprowadzani i udzielania wywiadów,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych,
 • umiejętność obsługi aparatu lustrzanego,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię,
 1. Wymagania dodatkowe
 • minimum 2 lata  doświadczenia w pracy w administracji,
 • ogólna znajomość projektów unijnych i programów rządowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność (zgodnie z zapotrzebowaniem praca w godzinach popołudniowych, w dni wolne, niedziele i święta),
 • kreatywność i odpowiedzialność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Zambrowie
 2. Prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za granicą.
 3. Przygotowywanie materiałów do publikacji promocyjnych Miasta np. informatorów, folderów, albumów, prezentacji multimedialnych.
 4. Współpraca z mediami (radio, telewizja, prasa, portale internetowe) i redakcjami pism regionalnych.
 5. Organizacja konferencji prasowych.
 6. Udział w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi oraz przedstawicielami firm zainteresowanych inwestowaniem lub nawiązaniem współpracy z Miastem.
 7. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Pracodawców działającym na terenie Zambrowa.
 8. Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej Miasta.
 9. Współpraca z jednostkami samorządowymi i urzędami centralnymi,
 10. Udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych, programów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji Miasta Zambrowa.
 11. Przygotowywanie oferty inwestycyjnej Miasta.
 12. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego Monitora Zambrowskiego.
 13. Współorganizacja uroczystości miejskich, imprez kulturalnych i sportowych..

IV a.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. W zależności od potrzeb możliwa praca poza terenem urzędu oraz w czasie wolnym,
 3. Niezbędna duża samodzielność, kreatywność,  odpowiedzialność.

IV b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zambrów  wynosił więcej niż  6 %.

V. Wymagane dokumenty

 1. Należy złożyć:
 • życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie, że jest obywatelem polskim,
 • oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia    w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Biurze Promocji Urzędu Miasta Zambrów,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222).
 1. Dokumenty wymienione w pkt. 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem
 2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt. 6  muszą być przez   kandydata  potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt V należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów  lub składać  w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 225,  w terminie  do dnia 10 sierpnia  2021 r.  do godz.  00   w zamkniętej kopercie koniecznie z adnotacją  „Nabór na stanowisko urzędnicze  Or.210.2.2021 ”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.

Do pobrania:
kwestionariusz-osobowy

Accessibility