Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych


Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta Zambrów zamierza powołać komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel Organizacji mającej siedzibę na terenie Miasta lub działającej na rzecz jej mieszkańców pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.

W związku z powyższym zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej.

Zgłoszenia osób do komisji konkursowej można dokonać pisemnie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18–300 Zambrów lub e–mailem: um@zambrow.pl  w terminie do 15 stycznia 2024 r., godz. 15:30.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility