Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2022 r.

Zambrów, 10 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2022 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zambrów zamierza powołać komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel Organizacji mającej siedzibę na terenie Miasta lub działającej na rzecz jej mieszkańców pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.

W związku z powyższym zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej.

Zgłoszenia osób do komisji konkursowej można dokonać pisemnie na adres:

Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18–300 Zambrów lub e–mailem: um@zambrow.pl  w terminie do 26 stycznia 2022 r., godz. 15:30.

         Burmistrz Miasta

     Kazimierz Dąbrowski

Accessibility