Drukuj
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów wymiany starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowe niskoemisyjne, proekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Zambrów. Dotacja polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o dotację:

 1. Termin i miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Miasta Zambrów pok. 225 lub listownie w terminie do 10 sierpnia 2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).
 2. Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta na udzielenie dotacji: 20 000 zł.
 3. Maksymalna kwota dotacji jaka może być udzielona na dofinansowanie jednego zadania: 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł brutto.
 4. Wykaz dokumentów do wniosku o udzielenie dotacji:
 • – Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
 • – Zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na realizację zadania*;
 • – Kopia (aktualnego na dzień składania wniosku) orzeczenia o niepełnosprawności*;
 • – Kopia Karty Dużej Rodziny lub karta Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+, lub zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze w jednym z programów*;
 • – Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej*;
 • – Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa (gdy strona działa przez pełnomocnika)*.
 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zambrów.
 2. Kryteria wyboru**:
  • Kryterium dochodowe – za kryterium dochodowe uznaje się średni miesięczny dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe
   w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
wielkość gospodarstwa dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przypadająca liczba punktów
jednoosobowe do 1100,00zł 3 pkt.
1100,01zł – 1500,00zł 1 pkt.
powyżej 1500,00zł 0 pkt.
 
wieloosobowe do 700,00zł 3 pkt.
700,01zł – 1200,00zł 1 pkt.
Powyżej 1200,00zł 0 pkt.
 • Kryteria społeczne:
podstawa spełnienie kryterium przypadająca liczba punktów
– członkami gospodarstwa domowego są osoby
z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Weryfikacja na podstawie kopii aktualnego na dzień składania wniosku, orzeczenia o niepełnosprawności.

 

TAK 1 pkt.
NIE 0 pkt.
– w skład gospodarstwa domowego wchodzą rodzina/y wielodzietna/e i/lub rodzina/y zastępcza/e, odpowiednio
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Weryfikacja na podstawie kopii Karty Dużej Rodziny lub karty Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+, lub zaświadczenia
o figurowaniu w rejestrze w jednym z programów.

 

TAK  

1 pkt.

NIE 0 pkt.
 1. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa wnioskodawca we wniosku o udzielenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania, niespełniający wymogów formalnych, o których mowa w ogłoszeniu i nieuzupełniony
  w ustalonym terminie, zostanie odrzucony.
 3. Wnioskodawcę, którego wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji zawiadamia się pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 4. O przyczynach odrzucenia wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz w siedzibie UM Zambrów przy ul. Fabrycznej 3, pok. 337 lub 340. Szczegółowe informacje pod numerem kontaktowym: 86 271 22 10 wew. 47 lub 43.

* jeśli dotyczy
** maksymalnie można otrzymać 5 pkt.

Do pobrania:

regulamin + wnioski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility