OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów wymiany starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowe niskoemisyjne, proekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Zambrów. Dotacja polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o dotację:

 1. Termin i miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Miasta Zambrów pok. 225 lub listownie w terminie do 10 sierpnia 2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).
 2. Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta na udzielenie dotacji: 20 000 zł.
 3. Maksymalna kwota dotacji jaka może być udzielona na dofinansowanie jednego zadania: 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł brutto.
 4. Wykaz dokumentów do wniosku o udzielenie dotacji:
 • – Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
 • – Zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na realizację zadania*;
 • – Kopia (aktualnego na dzień składania wniosku) orzeczenia o niepełnosprawności*;
 • – Kopia Karty Dużej Rodziny lub karta Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+, lub zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze w jednym z programów*;
 • – Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej*;
 • – Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa (gdy strona działa przez pełnomocnika)*.
 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zambrów.
 2. Kryteria wyboru**:
  • Kryterium dochodowe – za kryterium dochodowe uznaje się średni miesięczny dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe
   w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
wielkość gospodarstwa dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przypadająca liczba punktów
jednoosobowe do 1100,00zł 3 pkt.
1100,01zł – 1500,00zł 1 pkt.
powyżej 1500,00zł 0 pkt.
 
wieloosobowe do 700,00zł 3 pkt.
700,01zł – 1200,00zł 1 pkt.
Powyżej 1200,00zł 0 pkt.
 • Kryteria społeczne:
podstawa spełnienie kryterium przypadająca liczba punktów
– członkami gospodarstwa domowego są osoby
z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Weryfikacja na podstawie kopii aktualnego na dzień składania wniosku, orzeczenia o niepełnosprawności.

 

TAK 1 pkt.
NIE 0 pkt.
– w skład gospodarstwa domowego wchodzą rodzina/y wielodzietna/e i/lub rodzina/y zastępcza/e, odpowiednio
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Weryfikacja na podstawie kopii Karty Dużej Rodziny lub karty Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+, lub zaświadczenia
o figurowaniu w rejestrze w jednym z programów.

 

TAK  

1 pkt.

NIE 0 pkt.
 1. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa wnioskodawca we wniosku o udzielenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania, niespełniający wymogów formalnych, o których mowa w ogłoszeniu i nieuzupełniony
  w ustalonym terminie, zostanie odrzucony.
 3. Wnioskodawcę, którego wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji zawiadamia się pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 4. O przyczynach odrzucenia wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz w siedzibie UM Zambrów przy ul. Fabrycznej 3, pok. 337 lub 340. Szczegółowe informacje pod numerem kontaktowym: 86 271 22 10 wew. 47 lub 43.

* jeśli dotyczy
** maksymalnie można otrzymać 5 pkt.

Do pobrania:

regulamin + wnioski

Accessibility