OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad: 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przesłania z okazji Jubileuszu 30 – lecia samorządu gminnego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2019 r.
 9. Absolutorium.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu;
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zambrów.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.
 12. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2019 rok.
 13. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility