OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Zambrów  w salce gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4  z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Pod Długoborzem;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024;
 • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r.;
 • zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów;
 • przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów;
 • sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;
 • przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2021;
 • uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021 – 2030;
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2021 – 2030.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2020 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r.
 4. Przyjęcie informacji z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
 5. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2020 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2020 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2020.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2020.
 9. Informacja dotycząca opłat planistycznych za 2020 rok.
 10. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

 Kazimierz Dąbrowski

 

 

Accessibility