OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021;
 • uchwalenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • określenia stawek podatku od środków transportowych;
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 • nadania nazwy ulicy;
 • uchwalenia Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 • Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2021 r.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2021 r.
 3. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

 

  Burmistrz Miasta

 Kazimierz Dąbrowski

 

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Accessibility