Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2018 r.
 8. Absolutorium.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zambrowie;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Białostockiej i Prymasa Wyszyńskiego.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.
 2. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2018 rok.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Accessibility