OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów obrad poprzednich sesji:
 • z dnia 19.02.2019 r.;
 • z dnia 05.03.2019 r.
 1. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie miasta Zambrów na 2019 r.;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 • przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 2. Przyjęcie informacji z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 3. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2018 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2018 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2018.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2018 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2018 r.
 9. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Transmisja obrad będzie dostępna na kanale youtube – https://www.youtube.com/channel/UC8JMgK66gfVjAczPo4t8eEg

Ponadto zapraszamy na stronę dedykowaną eSesji (będą tam dostępne m. in. imienne wyniki głosowań) – http://zambrow.esesja.pl/

Accessibility