Drukuj

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów obrad poprzednich sesji:
 • z dnia 19.02.2019 r.;
 • z dnia 05.03.2019 r.
 1. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie miasta Zambrów na 2019 r.;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 • przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 2. Przyjęcie informacji z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 3. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2018 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2018 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2018.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2018 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2018 r.
 9. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Transmisja obrad będzie dostępna na kanale youtube – https://www.youtube.com/channel/UC8JMgK66gfVjAczPo4t8eEg

Ponadto zapraszamy na stronę dedykowaną eSesji (będą tam dostępne m. in. imienne wyniki głosowań) – http://zambrow.esesja.pl/

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility