OGŁOSZENIE o terminie XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  25 stycznia 2021 r. (wtorek)
o godz. 1200 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez radnego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • powołania radnego do składu komisji Rady Miasta Zambrów;
  • zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2022 r.;
  • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 r.;
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  • nadania nazwy ulicy;
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2022;
  •  o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie;
  • wysokości opłat za pobyt i wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Zambrowie;
  • Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zambrów na lata 2022 – 2024;
  • o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
  • o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2021 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
 9. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility