Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Miasta

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Zambrów  w salce gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4  z następującym porządkiem obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów  w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;

– o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;

– przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów;

– wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej “KZN-Podlaskie” sp. z o.o.;

– zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej “KZN-Podlaskie” sp. z o.o.;

– o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2020.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
w 2020 r.

10. Przedstawienie informacji dotyczącej projektowych przebiegów obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych 63 i 66.

11. Wolne wnioski oraz sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility