OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 11³º w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem:

 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony
  w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej
  i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów;
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Zambrów oraz warunków i zasad korzystania
  z nich;
 • o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
 • zniesienia jednostek pomocniczych Miasta Zambrów i zmiany Statutu Miasta Zambrów;
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu;
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 1. Informacja dotycząca stopy bezrobocia na terenie Miasta Zambrów za I półrocze 2018 r.
 2. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility