GŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


          Na podstawie art. 8h, i, j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały NR 317/LII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi, Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi.
          Prognoza oddziaływania na środowisko nie została sporządzona. Na podstawie przepisów art. 48 ust. 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 2 w/w ustawy „Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy”. W/w Organy stwierdziły, że wprowadzone zmiany stanowią niewielką modyfikację w ustaleniach przyjętego już dokumentu. Rodzaj i skala wprowadzonych zmian nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.
Nie przewiduje się także oddziaływań skumulowanych transgranicznych, które mogłyby wpłynąć negatywnie na terytorium innych państw oraz gmin, jak również wystąpienia ryzyka dla zdrowia i życia ludzi.


Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w terminie od 10 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. Uwagi do konsultowanego projektu można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pok. nr 225 lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@zambrow.pl lub platformy ePUAP na adres skrytki: 7380qgmefv/skrytka. Przedmiotowe uwagi należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, który dostępny jest:
  • w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pok. nr 209;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zambrów pod adresem
  https://bip.zambrow.pl/artykul/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego;
  • na stronie Urzędu Miasta Zambrów https://zambrow.pl/,
  https://bip.zambrow.pl/artykul/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego;
 2. Spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 214 w godzinach 1330 – 1700 – spotkanie rozpoczęte będzie prezentacją projektu przedmiotowego aktu planowania przestrzennego;
 3. Dyżur projektanta, który odbędzie w dniu 20 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 208 w godzinach 1530 – 1730;

 

          Z projektem zmiany miejscowego planu można zapoznać się na stronie internetowej https://bip.zambrow.pl/artykul/ogloszenia/ lub w budynku UM Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. Informacji o projekcie zmiany planu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM Zambrów (pok. nr 208, 209) – tel. 86 271-22-10 wew. 20 i 26 w godz. 730 – 1530.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

          Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (dane kontaktowe: tel. (86) 271-22-10, fax. (86) 271-21-17, email: um@zambrow.pl, burmistrz@zambrow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów.

          Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 8h ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrz Miasta Zambrów danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility