Drukuj
W związku z otwarciem placówek przedszkolnych od dnia 25 maja 2020 r., mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Zambrowa, podaję do publicznej wiadomości Ogólne zasady przyjęć dzieci do miejskich przedszkoli w Zambrowie. Niniejsze zasady zostały opracowane w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).

Ogólne zasady przyjęć dzieci do miejskich przedszkoli w Zambrowie

 1. Dzieci będą przyjmowane do przedszkoli po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki drogą telefoniczną lub e-mailową. Zgłoszeń można dokonywać w dniach 18-20 maja 2020 r. w godz. 8.00-12.00.
 2. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19.
 3. W drugiej kolejności do przedszkoli będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci.
 4. Do przedszkoli nie będą przyjmowane dzieci, których co najmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 5. Dzieci będą odbierane przez pracowników przedszkoli przy drzwiach wejściowych do placówki. Zabrania się wchodzenia rodziców lub osób odprowadzających dziecko na teren przedszkola.
 6. Do przedszkoli można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci.
 7. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
 8. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych przedszkolach będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych placówek oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do przedszkoli.

UWAGA:

W związku z dotychczasową przerwą przedszkola będą pracowały w ruchu ciągłym w okresie wakacyjnym, tj. w. miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r.

Dane kontaktowe przedszkoli:

Miejskie Przedszkole  Nr 1  w Zambrowie ul. Sadowa 5

przedszkolemp1@poczta.onet.pl

tel. 86 2714686

Miejskie Przedszkole  Nr 3    w Zambrowie ul. Magazynowa 2A

mp3@zambrow.org

tel. 86 2712085

Miejskie Przedszkole  Nr 4  w Zambrowie ul. Papieża J.P II 8A

MP4zambrow@interia.pl

tel. 86 2713219

Miejskie Przedszkole  Nr 5    w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6

przedszkole@mp5zambrow.pl

tel. 86 2244555

Miejskie Przedszkole  Nr 6 w Zambrowie ul. 71 Pułku Piechoty 10

mp6zambrow@wp.pl

tel. 86 2714777

Zambrów, 11 maja 2020 r.

                                                                             Burmistrz Miasta

    Kazimierz Dąbrowski            

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility