Drukuj

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 informujemy, że Pływalnia będzie czynna od dnia 15.02.2021 roku w godzinach 11.00 – 21.00.

Zasady korzystania z Pływalni Miejskiej w Zambrowie w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2 opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązują od dnia 15.02.2021 roku do odwołania.

 1. Pływalnia będzie udostępniana klientom w godzinach 1100 – 2100 z wyłączeniem możliwości korzystania z tężni solnej, łaźni parowej, sauny IR oraz dostępu do trybun. Pobyt na hali basenowej może trwać do godziny 2045.
 2. Maksymalna liczba osób jaka może przebywać na obiekcie jednocześnie to 60 osób. Osoby oczekujące na wejście muszą pozostać na zewnątrz.
 3. Z usług Pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała.
 4. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa od wejścia do obiektu do przebieralni oraz od przebieralni do wyjścia z obiektu.
 5. Wchodzącym na obiekt udostępniamy szatnię okryć wierzchnich i obuwia. Szatnia w części ogólnodostępnej jest samoobsługowa i jest przeznaczona dla grup zorganizowanych. Każda osoba, która nie zdecyduje się na pozostawienie rzeczy w szatni samoobsługowej zobowiązana jest do zabrania ubrania wierzchniego i obuwia (we własnym worku/torbie) do szafki basenowej lub przekazanie ich do przechowania. Wydane numerki i strefa szatni poddawane są regularnej dezynfekcji. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione na terenie obiektu.
 6. Z windy mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne.
 7. Po wejściu na obiekt oraz w miejscach do tego wyznaczonych obowiązuje dezynfekcja rąk.
 8. Przed okienkiem kasowym może znajdować się 1 osoba. Na całym obiekcie należy zachować bezpieczny dystans 1,5 metra.
 9. Przed wejściem na halę basenową należy dokładnie umyć całe ciało wodą z mydłem i przejść przez brodzik w celu dezynfekcji stóp.
 10. Wejścia grup zorganizowanych są możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji pobytu. Za poinformowanie o zasadach bezpiecznego korzystania z obiektu a także ich przestrzeganie odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie tych zasad może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu.
 11. Z wanny hydromasażu należy korzystać pojedynczo lub maksymalnie do 4 osób wspólnie zamieszkujących.
 12. Z sauny fińskiej mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, boso i bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Zamiar korzystania z sauny oraz koniec korzystania należy zgłosić ratownikowi.
 13. Pobyt w obiekcie powinien być ograniczony do czasu niezbędnego na skorzystanie z jego usług.
 14. W trosce o bezpieczeństwo własne i pracowników pływalni należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń oraz instrukcji.
 15. Stosowanie się do powyższych zasad nie zwalnia z obowiązku przestrzegania Regulaminu korzystania z Pływalni, jak również regulaminów poszczególnych atrakcji.

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility