Program „Czyste Powietrze” w Mieście Zambrów – nowe zasady Programu od 25 stycznia 2022 r.

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Zambrów działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańców Miasta Zambrów zainteresowanych wzięciem udziału w programie zapraszamy we wtorek oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 do pokoju 32 (parter).

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” jest Pani Patrycja Łapińska. Informacje udzielane są w dniach otwarcia punktu osobiście, telefonicznie pod nr tel. 604-095-223 oraz mailowo pod adresem: p.lapinska@zambrow.nazwa.pl

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na:

 • wymianę starego źródła ciepła (kotła na paliwo stałe),
 • termomodernizację (ocieplenie/docieplenie) przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
  w budynku/lokalu mieszkalnym jednorodzinnym.

Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie jest uzależniona od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Do tej pory Program obejmował 2 grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta),
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
   • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
   • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;

Od 25 stycznia 2022 r. w Programie weszły zmiany wiążące się przede wszystkim z wprowadzeniem nowej części Programu – Części 3 dla Beneficjentów uprawnionych do tak zwanego najwyższego poziomu dofinansowania – w części 3 Programu zostały wprowadzone następujące zmiany w porównaniu do dwóch poprzednich progów:

 • obniżenie przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia:
   • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • Wprowadzenie jako alternatywnego do dochodu kryterium kwalifikowalności – prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
 • Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Warunki dofinansowania:

 1. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
 3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może rozpocząć się wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w takim budynku/lokalu mieszkalnym.
 5. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
 6. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 7. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła).
 8. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013r:
  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę –
   nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
 9. Dodatkowo, w ramach nowej wersji Programu od 25 stycznia 2022 r. dodano następujące warunki:
  • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji,
  • Wskazanie w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą sezonowości jej prowadzenia,
  • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania innych kosztów. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu,
  • Dopuszczenie możliwości pozostawienia niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego pieców kaflowych lub kominków, wyłączonych z użytkowania,
  • Usunięcie kryterium oceny „Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publiczno-prawnych i cywilno-prawnych na rzecz właściwych WFOŚiGW oraz NFOŚiGW i nie ma w stosunku do nich żadnych zaległości”,
  • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy większe wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu,
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami Programu,
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa,
  • Możliwość składania wniosku przez pełnomocnika.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze uzyskać można na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu oraz w punkcie konsultacyjno– informacyjnym obsługującym mieszkańców Miasta Zambrów.

Accessibility