Drukuj

Program „Czyste Powietrze” w Mieście Zambrów

W Urzędzie Miasta Zambrów otwarty został punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie zapraszamy we wtorek oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 do pokoju 32 (parter).

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie jest uzależniona od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta),
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

– 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Osoby fizyczne, które zamierzają skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania, do dnia złożenia wniosku powinny uzyskać, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę  określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunki dofinansowania:

 1. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
 3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może rozpocząć się wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w takim budynku/ lokalu mieszkalnym.
 5. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
 6. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 7. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła).
 1. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013r:

-został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

-zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę –

nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze uzyskać można na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu oraz w punkcie konsultacyjno– informacyjnym obsługującym mieszkańców Miasta Zambrów, czynnym:

Wtorek   7.30 – 15.30

Piątek     7.30 – 15.30

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta Zambrów jest Pani Patrycja Łapińska. Informacje udzielane są w dniach otwarcia punktu osobiście oraz telefonicznie pod nr tel. 604-095-223.

W miesiącu sierpniu zostanie zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Miasta Zambrów w celu przybliżenia zasad programu. Informacje na ten temat zostaną przekazane również do informacji publicznej.

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility