Rekrutacja do Projektu „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”

RPPD.09.01.00-20-0586/20

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do dzieci 5-6 letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022, uczęszczających do jednego z pięciu przedszkoli samorządowych funkcjonujących na terenie Miasta Zambrów:

– Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zambrowie,

– Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie,

– Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie,

– Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie,

– Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie od 1 do 14 września 2021 r.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć:
-matematycznych,
-przyrodniczych,
-plastyczno-technicznych.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i Urzędu Miasta Zambrów oraz w siedzibach poszczególnych przedszkoli.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w poszczególnych przedszkolach.

Accessibility