Drukuj

REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLI

ORAZ  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ P ODSTAWOWYCH

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

 1. Rekrutacja do przedszkoli:

 Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Zambrów, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm.) tj:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Zambrów jest organem prowadzącym, brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 140/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 862) tj.:

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego) –2 pkt;

2) jedno z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego) – 1 pkt;

3) położenie przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego
z rodziców (oświadczenie rodziców lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu) – 1 pkt;

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (oświadczenie rodziców)
– 1 pkt;

5) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie (oświadczenie rodziców) – 1 pkt.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta z dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Lp.

 

Rodzaje czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
1-16 marca 25-27  kwietnia
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

19-23 marca 7 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych .
5 kwietnia 25 maja
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 12 kwietnia 1 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
16 kwietnia 6 czerwca

 

 1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 Kryteria przyjęć:

Do I klasy szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 139/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 861) tj:

 

1) dziecko zamieszkuje na terenie miasta Zambrów (oświadczenie rodziców) – 5 pkt;

2) dziecko posiada rodzeństwo w szkole (oświadczenie rodziców) – 3 pkt;

3) niepełnosprawność dziecka (kopia orzeczenia o niepełnosprawności) – 3 pkt;

4) miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły (oświadczenie rodziców) – 2 pkt;

5) rodzic dziecka jest absolwentem szkoły (oświadczenie rodziców) – 1 pkt.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta
z dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Lp.

 

Rodzaje czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19 kwietnia – 4 maja 29 maja -1 czerwca
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 9 maja 7 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 maja 28 czerwca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 maja 2 lipca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja 31 sierpnia

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility