REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLI

ORAZ  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ P ODSTAWOWYCH

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

  1. Rekrutacja do przedszkoli:

 Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Zambrów, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm.) tj:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Zambrów jest organem prowadzącym, brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 140/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 862) tj.:

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego) –2 pkt;

2) jedno z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego) – 1 pkt;

3) położenie przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego
z rodziców (oświadczenie rodziców lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu) – 1 pkt;

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (oświadczenie rodziców)
– 1 pkt;

5) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie (oświadczenie rodziców) – 1 pkt.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta z dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Lp.

 

Rodzaje czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
1-16 marca 25-27  kwietnia
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

19-23 marca 7 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych .
5 kwietnia 25 maja
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 12 kwietnia 1 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
16 kwietnia 6 czerwca

 

  1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 Kryteria przyjęć:

Do I klasy szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 139/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 861) tj:

 

1) dziecko zamieszkuje na terenie miasta Zambrów (oświadczenie rodziców) – 5 pkt;

2) dziecko posiada rodzeństwo w szkole (oświadczenie rodziców) – 3 pkt;

3) niepełnosprawność dziecka (kopia orzeczenia o niepełnosprawności) – 3 pkt;

4) miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły (oświadczenie rodziców) – 2 pkt;

5) rodzic dziecka jest absolwentem szkoły (oświadczenie rodziców) – 1 pkt.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta
z dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Lp.

 

Rodzaje czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19 kwietnia – 4 maja 29 maja -1 czerwca
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 9 maja 7 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 maja 28 czerwca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 maja 2 lipca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja 31 sierpnia

 

Accessibility