Sesja Rady Miasta 24 listopada 2020

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Zambrów w zdalnym trybie obradowania z następującym porządkiem obrad:

1.Ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3 Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
  • metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik;
  • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie na lata 2021 – 2025;
  • o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie;
  • Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

7. Wolne wnioski oraz sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility