Sesja Rady Miasta 27.10.2020r.

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 października 2020 r. (wtorek)
o godz. 1200 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Zambrów w zdalnym trybie obradowania z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmian w budżecie miasta na 2020 r.;
 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
 9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Białostockiej
  i Prymasa Wyszyńskiego;
 10. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów;
 11. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2020;
 12. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Zambrowie;
 13. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 14. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022 – 2032;
 15. uchwalenia Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 16. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2019 r. w oparciu
  o informację:
 17. Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 18. Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 19. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 20. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 21. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2020 roku.
 22. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2020 roku.
 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 24. Informacja w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 25. Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 2020/2021 rok.
 26. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

 Osoby, które chcą uczestniczyć w sesji Rady Miasta Zambrów proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 86 271 22 10 wew. 36

Transmisja na  żywo z obrad Rady Miasta będzie dostępna na kanale Miasta Zambrów.

Accessibility