Drukuj

Sesja Rady Miasta 27.10.2020r.

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 października 2020 r. (wtorek)
o godz. 1200 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Zambrów w zdalnym trybie obradowania z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmian w budżecie miasta na 2020 r.;
 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
 9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Białostockiej
  i Prymasa Wyszyńskiego;
 10. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów;
 11. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2020;
 12. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Zambrowie;
 13. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 14. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022 – 2032;
 15. uchwalenia Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 16. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2019 r. w oparciu
  o informację:
 17. Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 18. Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 19. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 20. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 21. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2020 roku.
 22. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2020 roku.
 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 24. Informacja w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 25. Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 2020/2021 rok.
 26. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

 Osoby, które chcą uczestniczyć w sesji Rady Miasta Zambrów proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 86 271 22 10 wew. 36

Transmisja na  żywo z obrad Rady Miasta będzie dostępna na kanale Miasta Zambrów.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility