Sesja Rady Miasta 29 grudnia 2020r.

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej Nr 5  z następującym porządkiem obrad:

1.Ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021-2024;

  • uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2021 r. w tym: przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta; przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady; przedstawienie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu; przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej; dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2020 r.;
  • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zambrów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”;
  • wyznaczenia aglomeracji Zambrów;
  • Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na 2021 r.;
  • o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r;
  • rozpatrzenia petycji.

7. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Zambrów za lata 2019-2020.

8. Wolne wnioski oraz sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility