Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 lutego 2018 r. (wtorek)  o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zambrów;
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
   i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.;
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równiej
   1/2 zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu;
  • ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej oraz uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zambrowie;
  • funduszu sołeckiego w Gminie Miasto Zambrów na 2019 r.;
  • uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2018.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2017 r.
 8. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility